Onze achterban

Onze organisatie staat uiteraard open voor iedereen van welke overtuiging of afkomst ook. Zelf weten wij ons gedreven door typisch protestantse waarden als gelijkwaardigheid, presentie, protest tegen onrecht, menswaardigheid, ervaringskennis, vrijwillige inzet, pionierschap, creativiteit, inspraak en samenwerking. Deze waarden worden op hun beurt gevoed vanuit de bijbels-profetische altijd prikkelende droom van een betere, eerlijke, menswaardige wereld.

Protestantse kerken stonden aan de wieg van het PSC en vormen nog altijd de directe achterban in de vorm van morele, financiële, vrijwillige en geestelijke ondersteuning. Daarom bestaan zowel ons bestuur als de commissie stadspredikant uit afvaardigingen van deze en nog een paar bevriende kerken.

We stellen onze dragende kerken aan u voor.

Anglicaanse kerk St. Boniface

Contact informatie

Email: [email protected]
Tel: +32 3 239 3339
https://www.boniface.be/

St. Boniface Antwerpen biedt mensen een warme geestelijke thuis. Het is een internationale gemeenschap die gelooft dat iedere mens is gemaakt als beeld van God. Iedereen is welkom en aanvaard, ongeacht afkomst, gender of seksuele oriëntatie.

De kerkdiensten in het Engels gaan door in een prachtig kerkgebouw en bestaan voornamelijk uit gezongen Eucharistie. Je kunt een afspraak maken voor ziekenzalving, doop of andere sacramenten. Bijbelstudie- en gespreksgroepen komen regelmatig samen.

De gemeenschap ondersteunt plaatselijke en internationale goede doelen door regelmatige inzamelingen en door fondswervende evenementen te organiseren zoals diners, filmavonden en uitstappen.

Kapel De Olijftak, Protestantse kerk Brasschaat

Contact informatie

Tel: +32 (0)3.2368154

http://www.olijftakbrasschaat.be/

De Olijftak is een pluriforme protestantse gemeente waarin christenen met verschillende achtergronden zich thuis voelen. We zijn een zeer actieve kerk voor alle generaties, met veel aandacht voor jongeren en kinderen. Ook voor anderstaligen en vluchtelingen zetten we ons bijzonder in. Zoekende mensen worden fijn onthaald. In onze warme gemeenschap delen mensen vreugde en verdriet en praktische hulp met elkaar. Samen kerk, samen groeien in geloof. Iedereen welkom!

Christusgemeente, Protestantse kerk Antwerpen-Oost

Contact informatie

Bexstraat 13
2018 Antwerpen
https://christusgemeente.be

De Christusgemeente is een veelkleurige protestantse kerk die in Antwerpen de bijbelse boodschap van Gods liefde en verlossing viert, leert en deelt. Het protestantse karakter van de kerk komt tot uitdrukking in een sober ingericht kerkgebouw, actieve deelname van de leden aan het gemeenteleven, nadruk op het beleven en vertalen van je geloof in het gewone leven en veel aandacht voor de Bijbel. Wij zijn een open gemeenschap, waar iedereen welkom is, juist omdat we geloven dat God de God van alle mensen is. De kerkdiensten en de verdiepende of bezinnende activiteiten staan open voor iedereen die mee wil doen of vrijblijvend wil kennismaken. We werken in een oecumenische geest samen met andere christelijke kerken en gemeenschappen en zetten ons mee in voor een samenleving waar mensen met verschillende achtergronden en levensbeschouwingen op een vreedzame en respectvolle manier met elkaar leven.

Protestantse Kerk Boechout

Contact informatie

Appelkantstraat 2
2530 Boechout

https://www.vpkbboechout.be/cms3/index.php

De Protestants-Evangelische Kerk Boechout is een actieve christelijke gemeenschap. In onze geloofsbeleving en in onze sociale betrokkenheid  laten we ons inspireren door de bijbel. Onze protestantse traditie prikkelt ons om levendig te blijven en onszelf kritische vragen te blijven stellen. Onze verbondenheid met andere kerkgenootschappen houdt ondertussen onze blik ruim en breed open voor iedereen die zich christelijk noemt en voor ieder die verlangt naar een betere wereld.

We vinden verdieping van ons geloof heel belangrijk. Daarom komen we samen in allerlei gespreks- en studiegroepen en gaan we bij elkaar op huisbezoek. In de kerkdiensten denken we na over de actuele boodschap van de bijbel. Deze geloofsverdieping moedigt ons aan en geeft ons kracht om samen met anderen te werken aan een wereld waar iedereen gelijkwaardig thuis kan zijn. Daarvoor zetten we ons graag in met de gaven die we hebben gekregen, ieder op zijn of haar manier en elk in aanvulling op anderen.

Protestantse kerk De Wijngaard

Contact informatie

Sanderusstraat 77
Antwerpen-Zuid

http://www.protestantsekerkdewijngaard.be/

Aan de Sanderusstraat 77 ligt reeds meer dan honderd jaar het kleine, bescheiden kerkgebouw “De Wijngaard”. Wie houdt van een warme sfeer, is er op de juiste plaats; iedereen kent iedereen, wie nieuw is, kan tijdens het koffiedrinken na de dienst anderen leren kennen. Alle leeftijden en diverse nationaliteiten vieren en delen samen.

Achter de schermen wordt er veel bezoekwerk gedaan, door de leden van de kerkenraad, maar evengoed door andere gemeenteleden. Mensen die wat extra aandacht nodig hebben, worden niet aan hun lot overgelaten.

Antwerp Christian Fellowship

Contact informatie

De Stroming
Nationalestraat 111
2000 Antwerp

http://antwerpchristianfellowship.org/

We zijn een kerk die het evangelie centraal stelt in diensten, vorming en toerusting. We bidden voor wie ziek is en vormen samen een gemeenschap door doop, Heilig Avondmaal, huisgroepen en onderlinge opbouw. Jezus zendt ons ook uit om anderen over zijn leven, dood en opstanding te vertellen. Omdat God ons heeft veranderd, bidden we voor de wereld en zijn we actief betrokken in het delen van ons geloof en onze zorg met anderen en in onze ondersteuning van andere kerken in hun dienstbetoon.

Protestantse Kerk Antwerpen-Noord 

Contact informatie

Lange Winkelstraat 5
2000 Antwerpen

https://wp.protestantsekerkantwerpennoord.be/

Als erfgenamen van de Hervorming, en ons bewust van deze geschiedenis, pogen wij vandaag ‘Kerk’ te zijn in een open en oecumenische geest: Kerk in de stad, aanwezig, wakend, biddend, dienend en vierend, samen met alle anderen die geloven, ja met alle mensen ‘van goeden wil’. Omdat de geschiedenis van de Reformatie in West-Europa nauw met Antwerpen verbonden is, proberen we ook de herinnering aan het verleden levend te houden. In meer dan in één opzicht is zowel het kerkgebouw als de geloofsgemeenschap onderdeel van het ‘geheugen van ‘t Stad’. Een volledige restauratie van het gebouw is al enige tijd een ‘work in progress’.